Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

W ramach kompleksowej obsługi z zakresu prawa pracy proponujemy naszym Klientom między innymi:

 • doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
 • audyty wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i dostosowywanie ich do nowelizowanych przepisów prawa pracy, a także do zmieniających się potrzeb pracodawcy;
 • opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, zakładowych
  i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem specyfiki konkretnego podmiotu gospodarczego;
 • doradztwo i konsultacje w zakresie praktycznego stosowania przepisów o czasie pracy, w tym pomoc w dobieraniu odpowiedniego systemu czasu pracy do potrzeb konkretnego zakładu pracy, systemu, który umożliwiałby racjonalne zarządzanie czasem pracy pracowników oraz generował oszczędności finansowe podmiotu gospodarczego;
 • pomoc w tworzeniu harmonogramów czasu pracy oraz jego ewidencjonowaniu;
 • pomoc w procesach przekształceniowych - kupno, sprzedaż, przejmowanie przedsiębiorstw, prywatyzacja (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - procedury art. 23kodeksu pracy) – doradztwo i opracowywanie stosownej dokumentacji;
 • doradztwo i pomoc w procesach zwolnień grupowych wraz z przygotowaniem dokumentacji określonej przepisami prawa;
 • przeprowadzanie specjalistycznych audytów ( zgodnie z potrzebami klienta ) więcej
 • opiniowanie i opracowywanie wszelkich wzorów dokumentów pracowniczych jakie stosuje pracodawca, w tym m.in.: powierzenie mienia pracownikom, umowy o zakazie konkurencji, dokumentacji związanej z zachowaniem poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • konsultowanie prawidłowości sporządzania pism rozwiązujących umowy o pracę oraz świadectw pracy;
 • doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia;
 • opracowywanie i wprowadzanie procedur antymobbingowych;
 • doradztwo w zakresie staży absolwenckich i umów absolwenckich;
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 • doradztwo w zakresie warunków zatrudnienia i opiniowanie projektów umów
  o oddelegowanie pracowników do państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • doradztwo w zakresie minimalnych warunków zatrudnienia pracowników oddelegowanych do pracy w ramach Unii Europejskiej;
 • doradztwo w zakresie czasu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • informowanie o wchodzących w życie nowelizacjach przepisów prawa pracy oraz doradztwo
  w zakresie dostosowywania stanu faktycznego do nowych regulacji prawnych;
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji związkowych, społecznej inspekcji pracy oraz rad pracowników w zakładach pracy;
 • udział w prowadzeniu negocjacji z działającymi w zakładach pracy organizacjami związkowymi;
 • przygotowywanie dokumentacji koniecznej do utworzenia rady pracowników;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej.
 • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi.

 

AUDYTY

 

Kancelaria na życzenie Klienta przeprowadza specjalistyczne audyty z zakresu prawa pracy. Zakres przedmiotowy uzależniony jest od zapotrzebowania konkretnego Klienta. Proponujemy następujące rodzaje audytów:

 

Obejmuje on:

 • zbadanie czy wszystkie dokumenty, do których przygotowania Pracodawca jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zostały opracowane;
 • sprawdzenie zapisów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminów, układów
  zbiorowych) pod kątem ich zgodności z prawem a także pod kątem prawidłowości zastosowanych
  w nich rozwiązań w odniesieniu do potrzeb i specyfiki konkretnego Klienta;
 • sprawdzenie poprawności stosowania systemów czasu pracy ich planowania, ewidencjonowania,
  rejestrowania i rozliczania pod kątem zgodności z prawem a także potrzebami konkretnego Klienta;
 • sprawdzenie poprawności dokumentów związanych z zatrudnianiem pracownika;
 • sprawdzenie akt osobowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Obejmuje on:

 • sprawdzenie zapisów zawartych w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub w obwieszczeniu pod kątem planowania, ewidencjonowania, rejestrowania i rozliczania czasu pracy. Celem audytu jest ustalenie poprawności wdrożonych rozwiązań i sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz potrzebami biznesowymi Klienta.

Obejmuje on:

 • sprawdzenie zgodności prowadzonych akt osobowych pracowników z prawem.
Zakres przedmiotowy zależy od potrzeb konkretnego Klienta i celu przeprowadzenia audytu. Może być dokonany w związku z planowanym przejęciem, zakupem innej firmy w celu określenia obowiązków i zagrożeń, jakie wynikają dla Przedsiębiorcy z planowanej transakcji oraz z konieczności przejęcia pracowników w trybie art. 231 kodeksu pracy. Audyt specjalny może być również przeprowadzony w związku ze zmianą na stanowisku osoby kierującej działem personalnym, jak  i w celu rozwiązania konkretnego problemu utrudniającego funkcjonowanie firmy.

 

Po przeprowadzeniu któregokolwiek z opisanych audytów rekomendujemy Klientowi konkretne rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości.